فرم کارجویی


مهلت ثبت‌نام به پایان رسیده است!


  • {{value}}
کد ملی | کد اتباع را بنویسید. کد ملی | کد اتباع را کوچک‌تر از 12 حرف بنویسید. کد ملی | کد اتباع را بصورت عدد 10 رقمی یا 12 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.

الزامی است.

نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

الزامی است.

نام پدر را بنویسید. نام پدر را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

الزامی است.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

الزامی است.

شماره تلفن را بنویسید. شماره تلفن را کوچک‌تر از 11 حرف بنویسید.

شماره تلفن ثابت با کد شهر
الزامی نیست.

شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 11 حرف بنویسید.

الزامی است.

آدرس پستی را بنویسید. آدرس پستی را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.

الزامی است.

کد پستی را بنویسید. کد پستی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد پستی را به صورت عدد 5 یا 10 رقمی بنویسید.
تاریخ تولد را بنویسید. تاریخ تولد را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ تولد معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1401/09/13

الزامی است.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

الزامی است.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

الزامی است.


یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

الزامی است.

رشته تحصیلی و گرایش را بنویسید. رشته تحصیلی و گرایش را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

در صورت عدم تحصیل در مقطع عالی خالی بماند.
الزامی نیست.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

الزامی نیست.

محل تحصیل را بنویسید. محل تحصیل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

شهر محل تحصیل شما
الزامی است.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

الزامی نیست.


عنوان شغلی را بنویسید. عنوان شغلی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

الزامی نیست

محل کار را بنویسید. محل کار را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

الزامی نیست.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

الزامی است.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

الزامی است.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

الزامی نیست.

رزومه شما را انتخاب کنید.

در صورت وجود رزومه خود را آپلود کنید.
الزامی نیست.


زبان خارجی 1 را بنویسید. زبان خارجی 1 را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

زبان مورد تسلط خود را وارد کنید.
الزامی نیست.

زبان خارجی 2 را بنویسید. زبان خارجی 2 را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

زبان مورد تسلط خود را وارد کنید.
الزامی نیست.

مهارت 1 را بنویسید. مهارت 1 را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

مهارتی که در آن تبحر دارید وارد نمایید.
الزامی نیست.

توضیحات مهارت فوق را بنویسید. توضیحات مهارت فوق را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

در صورت وارد کردن مهارتی، توضیحات تکمیلی را وارد نمایید.
الزامی نیست.

مهارت 2 را بنویسید. مهارت 2 را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

مهارتی که در آن تبحر دارید وارد نمایید.
الزامی نیست.

توضیحات مهارت فوق را بنویسید. توضیحات مهارت فوق را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

در صورت وارد کردن مهارتی، توضیحات تکمیلی را وارد نمایید.
الزامی نیست.


کمی صبر کنید...